About ACSA

American Collegiate Scholarship Association (ACSA)

   http://www.acsa-scholarship.org

 

ACSA (Thailand)

American University Scholarship Program

โครงการทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ระดับปริญญาตรี) 

          American Collegiate Scholarship Association(ACSA) เป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการให้ทุนการศึกษา(American University Scholarship Program) แก่นักเรียน นักศึกษาจากทั่วโลก มูลนิธินี้ตั้งมาเมื่อปี ค.ศ. 1997 และได้ให้ทุนแก่นักศึกษาไปแล้วกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง ACSA และ องค์กรIDEAของอเมริกา โดยมี  Mr. Samuel M. Shepherd เป็น President ของโครงการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนนานาชาติสามารถที่จ่ายค่าเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาได้และได้เรียนตามที่ใฝ่ฝันไว้ โดยการได้รับทุนดังกล่าว

          ACSA(Thailand)ภายใต้การดำเนินงานของ Providence Education Language Immersion Camp (PELIC)ตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของ ACSAซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ให้คัดเลือกนักศึกษาเป็นจำนวน 100 ทุนต่อปี จากมหาวิทยาลัยประมาณ 70 ถึง 200 แห่งทั่วประเทศ

โดย ACSAมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยพัฒนานักเรียนต่างชาติเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักเรียน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชนและชั้นเรียน ดังนั้นจึงให้การสนับสนุนเพื่อรักษานักเรียนทุนต่างชาติของ ACSA ไว้

ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่หกและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาต่างๆในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและตั้งใจของบุคคลนั้นที่อยากเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสถาบันการศึกษา ที่มีบรรยากาศของนานาชาติจากส่วนต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่ได้เน้นเอาคนที่เรียนเก่งอย่างเดียวเท่านั้น